city_hall

Official websites use .boston.gov

A .boston.gov website belongs to an official government organization in the City of Boston.

lock

Secure .gov websites use HTTPS

A lock or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Take Our Go Boston 2030 Survey Today!

We want to know how investments in transit will help you in the City of Boston.

Go Boston 2030 is the City’s transportation plan — a roadmap for using transportation projects to achieve some of the most ambitious safety, access, climate, and equity goals in the nation.

Take this survey to help us understand how investments in transportation will help you get around Boston.

Take the survey in English


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Go Boston 2030 es el plan de transporte de la ciudad: una hoja de ruta para utilizar proyectos de transporte para lograr algunos de los objetivos de seguridad, acceso, clima y equidad más ambiciosos del país.

Responda esta encuesta para ayudarnos a comprender cómo las inversiones en transporte lo ayudarán a moverse por Boston.

Haga clic aquí para realizar la encuesta en español


APÈSI SOU PWOJÈ A

Sondaj an kreyòl ayisyen ap vini byento!


VISON JERAL DI PROJETO

Pesquisa em breve!


TỔNG QUAN DỰ ÁN

Go Boston 2030 là kế hoạch giao thông đường bộ của Thành Phố - là một lộ trình sử dụng các dự án giao thông để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng trong nước như an toàn, sự kết nối, khí hậu, và sự công bằng.

Hãy tham gia cuộc khảo sát này để giúp chúng tôi hiểu việc đầu tư vào giao thông vận tải sẽ giúp bạn đi lại trong Boston như thế nào.

Bấm vào đây để thực hiện khảo sát này bằng tiếng Việt


项目概况

Go Boston 2030 是波士顿市的交通规划,是一份利用交通项目实现美国最雄心勃勃的安全、可达性、气候和公平目标的路线图。

请参加此调查,以帮助我们了解如何利用交通项目的投资帮助您在波士顿的出行。

单击此处以简体中文参与此调查


項目概況

Go Boston 2030 是波士頓市的交通規劃,是一份利用交通項目實現美國最雄心勃勃的安全、可達性、氣候和公平目標的路線圖。

請參加此調查,以幫助我們瞭解如何利用交通項目的投資幫助您在波士頓的出行。

按此以繁體中文參與此調查

  • Last updated:
  • Last updated:
Back to top